Säännöt 

Lahna- ja Suomusjärven järvien hoitoyhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahna- ja Suomusjärven järvien hoitoyhdistys ja sen kotipaikka on Suomusjärven kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:

1 pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen vesien- ja 

luonnonsuojelukysymysten ratkaisemiseen;

2 kerää tietoja vesistön ja vesiluonnon tilasta ja suojelutoimenpiteistä ja niiden tuloksista sekä tekee

tarpeellisia esityksiä viranomaisille;

3 antaa suosituksia sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissa vesiensuojelun edellyttämissä toimenpiteissä;

4 toimeenpanee tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä Lahna- ja suomusjärven tilan kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi;

5 toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista;

6 avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja;

7 pyrkii edistämän yhteistyötä vesialueiden omistajien, kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden järven käyttäjien välillä;

8 pyrkii sovitellen ja selvityksiä toimittamalla sekä muilla vastaavilla tavoilla ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja vesiluonnonsuojelua koskemissa kysymyksissä;

9 harjoittaa vesiensuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa valistustoimintaa, sekä

10 ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita.

Yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi lisäksi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestäyhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aikaa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla niille jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai sanoimalehti-ilmoituksella.

11.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet

8. päätetään hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten määrästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamispäätös vaatii kahden kokouksen päätöksen vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voit liittyä jäseneksi tai tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla jäsen-
tai kannatusmaksun tilillemme:

FI07 5441 0320 0093 31

Salo / Suomus- ja Lahnajärvi

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com