top of page

Säännöt

Säännöt

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistyksen säännöt

 

 

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ja sen kotipaikka on Salon kaupunki. .

 

 

 

2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:

 1. pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen vesien-ja luonnonsuojelukysymystenratkaisemiseen;

 2. kerää tietoja vesistön ja vesiluonnon tilasta ja suojelutoimenpiteistä ja niiden tuloksista sekätekee tarpeellisia esityksiäviranomaisille;

 3. antaa suosituksia sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissavesiensuojelun edellyttämissä toimenpiteissä;

 4. toimeenpanee tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä Lahna- ja Suomusjärventilan kohentamiseksi jaylläpitämiseksi;

 5. toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistääntiedoista; 6 avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja jatietoja;

 1. pyrkii edistämän yhteistyötä vesialueiden omistajien, kalastusoikeuden haltijoiden jamuiden järven käyttäjienvälillä;

 2. pyrkii sovitellen ja selvityksiä tekemällä sekä muilla vastaavilla tavoillaehkäisemään ristiriitoja vesien- ja vesiluonnonsuojelua koskevissakysymyksissä;

 3. harjoittaa vesiensuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa valistustoimintaa,sekä 10 pitää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita.

 

Yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

Yhdistys voi lisäksi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

 

 

3.  Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosittain jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, sekä kannatusjäseninä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti  edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

 

5.  Jäsenmaksu ja kannatusmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kannatusjäsen maksaa kannatusmaksun.

 

 

 

6.  Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä, sekä 3-8 varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aikaa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 

7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 

 

8.  Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 

9.  Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla niille jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, tekstiviestillä, järviyhdistyksen verkkosivuilla, ilmoitustauluilla tai sanomalehti- ilmoituksella.

 

 

 

11.  Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvitttaessa toimivat ääntenlaskijoina

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksentyöjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselleja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksunsuuruus

 8. päätetään hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten määrästä

 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet javarajäsenet

 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.

 

 

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamispäätös vaatii kahden kokouksen päätöksen vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sääntö 1
Sääntö 2
Sääntö 3
Sääntö 4
Sääntö 5
Sääntö 6
Sääntö 7
Sääntö 8
Sääntö 9
Sääntö 10
Sääntö 11
Sääntö 12
bottom of page